Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Dorohusk
Urząd Gminy Dorohusk
Adres:  
ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk
Telefon:  
(082)566-10-44
Fax:  
(082)566-10-61
E-mail:  
sekretariat@dorohusk.com.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Urząd Stanu Cywilnego
Adres komórki:
Urząd Stanu Cywilnego ul.I Armii Wojska Polskiego 50 22-175 Dorohusk
Telefon:
(082) 566 10 89 wew. 12
Fax:
(082) 566 10 61
Email:

Informacje dodatkowe:

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

1.Do zadań tego referatu należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

1)rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2)sporządzanie i wydawanie odpisów akt stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

3)sporządzanie akt stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

4)przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

5)przyjmowanie oświadczeń o wystąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6)stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

7)wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

8)transkrypcje aktów stanu cywilnego,

9)współpraca z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi,

10)prowadzenie sprawozdawczości z zakresu USC,

2.Do zadań w zakresie spraw obywatelskich:

1)prowadzenie ewidencji ludności,

2)prowadzenie ewidencji zameldowań cudzoziemców,

3)aktualizacja kart „KOM” , współpraca w zakresie zmian w ewidencji,

4)prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ewidencji ludności,

5)prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców,

6)prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń i zbiórek publicznych,

7)prowadzenie spraw w zakresie repatriacjii osiedlania się cudzoziemców,

8)sprawowanie nadzoru nad pracą Zastępcy Kierownika USC (stanowisko pracy d/s. obywatelskich).

3.Do zadań w zakresie spraw obywatelskich tego stanowiskapracy, obsługiwanego przez zastępcę kierownika USC, należy:

1)sporządzanie i wydawanie dokumentów tożsamości,

2)prowadzenie kancelarii tajnej,

3)przygotowywanie i aktualizowanie planów OC i Ochrony, spraw gminy w zakresie obrony cywilnej i powszechnego obowiązku obrony,

4)prowadzenie spraw wojskowych,

5)prowadzenie akcji kurierskich i nakładanie świadczeń rzeczowych na rzecz Obrony,

6)realizacja zadań z zakresu sztabu kryzysowego,

7)nadzór nad działalnością organizacji społecznych,

8)współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

9)czynnościprzygotowawcze związane z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych oraz zgromadzeń,

10)prowadzenie spraw urzędu w zakresie upowszechnianiakultury, sportu i turystyki,

11)sprawdzanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych dotyczących realizowanych zadań,

12)załatwianie wszystkich spraw należących do kompetencji KierownikaUSC podczas jego nieobecności.

 

Urząd Stanu Cywilnego używa symbolu USC.

 

  


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Marciniak Edyta
Data wytworzenia informacji: 22-08-2011
Osoba wprowadzająca informację:
Data wprowadzenia informacji: 22-08-2011